Tájékoztatás ingatlantulajdonosok részére

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

 

 

Balatonszemes község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtása – a közvetlen környezet védelme, tisztántartása, valamint az allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekek, felnőttek és a ma még egészségesek védelme érdekében szükségesnek ítélem meg, hogy az alábbiakban egyes rendeletekre, azokban szabályozott kötelezettségekre felhívjam a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét.

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 30/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelete kötelezi a lakóházak, építési telkek, üdülők, egyéb belterületi ingatlanok, valamint a zártkerti ingatlanok tulajdonosait, hogy Balatonszemes község köztisztaságának megőrzésében kötelesek hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

 

A fenti rendelet 6.§ (1) bekezdése szabályozza az ingatlantulajdonos kötelező feladatait:

„Az ingatlantulajdonosoknak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

a)    Az ingatlan előtti (úszótestek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,

b)    az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

c)    a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

d)    az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.”

 

A hivatkozott rendelet 7. §-a az ingatlantulajdonosoknak az épületek és telekingatlanok tisztántartásával is kötelezettséget állapít meg:

 

a)    a település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása,

b)    az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések, stb. folyamatos eltávolítása,

c)    mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,

d)    a beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felől látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó nevét, címét,

e)    bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.

 

Azokkal az ingatlantulajdonosokkal szemben, akik a fenti kötelezettségüknek haladéktalanul nem tesznek eleget, a fentiekkel ellentétes magatartást tanúsítanak önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására kerül sor.

 

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a parlagfű irtásról szóló 22/2002.(XI.25.) önkormányzati rendeletének 3. §-a szabályozza, hogy:

 

„3.§. (1) Balatonszemes község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban, a bérlők a bérleményükben) lévő területet kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.

(2) A parlagfű irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.

(3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszer, illetve engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.”

 

Felhívom az ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét, hogy köteles az általa használt földterületen, általa használt valamennyi ingatlanon a parlagfű- virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Azaz, a parlagfűvel fertőzött területeken a többszöri fűnyírás, kaszálás, esetleg kémiai gyom-mentesítés elvégzése kötelező. 

 

A parlagfű irtása mindannyiunk érdeke, a fertőzött területek gondozása nem csak a parlagfű allergiások tüneteinek enyhítését szolgálja, de segíti az újabb allergiás megbetegedések megelőzését is.

 

Akik nem gondoskodnak a használatukban lévő ingatlan parlagfű-mentesítéséről, velük szemben szintén hatósági eljárás indul, közérdekű védekezés kerül elrendelésre, melynek költségét az érintett ingatlantulajdonosnak kell megfizetnie, valamint a növény- és talajvédelmi hatóság növényvédelmi bírság kiszabására is jogosult. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

 

Tisztelettel kérem, hogy a rendeletekben foglalt feladatoknak, kötelezettségeknek tegyen eleget, hiszen a fentiek megvalósítása nagyban hozzájárul településünk környezet higiénés, valamint általános esztétikai állapotának kedvező változásához is.

 

Bízom megértésében és segítő közreműködésében.

 

 

                                                                                                    Dr. Kelemen Csilla

                                                                                                                jegyző

 

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2019 - Created by: Synaptx Internet Service