„Balatonszemes” helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról alkotott rendeletet a Képviselő-testület

„Balatonszemes” helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról alkotott rendeletet a Képviselő-testület

 

 

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 16-án megtartott ülésén rendeletet alkotott "Balatonszemes" helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról. A 11/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelet szövege a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható. A rendelet 2019. szeptember 17-én hatályba lépett.

 

A rendelet célja, hogy szabályozza a „Balatonszemes” helységnév jogszerű felvételét és használatát, valamint Balatonszemes község címerének, zászlójának és lobogójának a jogszerű használatát.

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyekre, valamint jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli szervezetekre, intézményekre, gazdasági vagy egyéb társaságokra, egyéni cégekre, akik, vagy amelyek a „Balatonszemes” nevet, vagy annak toldalékos formáját, Balatonszemes Község címerét, zászlóját, lobogóját használni kívánják.

 

A „Balatonszemes” helységnév jogszerű felvételére és használatára, valamint Balatonszemes Község címerének, zászlójának és lobogójának jogszerű használatára irányuló kérelem elbírálása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 7.§ (2) bekezdése alapján hatósági ügynek minősül, ezért az engedélyezési eljárásra ezen törvény szabályai az irányadók.

 

A „Balatonszemes” névnek és a név toldalékos formájának felvétele, használata, a felvétel és használat engedélyezése

 

A „Balatonszemes” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját a jogalanyok elnevezésükhöz, tevékenységükhöz vagy tevékenységük során, valamint működésükkel összefüggésben bármilyen formában (pl.: fantázianévhez, domain név, url-cím) csak engedéllyel vehetik fel vagy használhatják.

Engedélyköteles akkor is a névhasználat, ha a „Balatonszemes” nevet emblémán, jelvényen, kiadványon, egyéb terméken, más dísz- vagy emléktárgyon kívánják használni.

 

A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező

a)      lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, működési helye, fióktelepe Balatonszemes Község közigazgatási területén van,

b)      Balatonszemes Községgel kapcsolatos termékeken, kiadványokon, médiában és internetes felületen kívánja használni.

 

Nem kell az Önkormányzat engedélye:

a.) azokhoz az névhasználatokhoz, melyek jogszabályon alapulnak

b.) az önkormányzat és szervei, társulásai, névhasználatához

c.) költségvetési szervek névhasználatához

d.) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok névhasználatához

e.) egyházi jogi személyek névhasználatához

f.) megyei vagy országos szervezetek, intézmények balatonszemesi illetékességgel rendelkező helyi szerveinek névhasználatához.

g.) a tömegközlekedési eszköz megállója nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználathoz

h.) az önkormányzat hivatalos honlapjának elnevezéséhez, az önkormányzat hivatalos elektronikus levélcímeiben való feltüntetéshez.

 

A névhasználat iránti kérelmet Balatonszemes Község Önkormányzatának polgármesteréhez címezve kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)      a kérelmező nevét, megnevezését,

b)      a kérelmező lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, működési helyét, amennyiben van KRID azonosítóját,

c)      a kérelmező tevékenységi körét,

d)     a névhasználat időtartamát

e)      a névhasználat célját,

f)       a névhasználat módját,

g)      ha a kérelmező cégnév, fantázianév vagy valamilyen más megnevezés részeként kívánja az „Balatonszemes” nevet használni, akkor a cégnév, fantázianév vagy a más megnevezés teljes szövegét és

h)      a névhasználat jogszerűségért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy nevét, beosztását a kérelmező szervezetnél, valamint elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).

Nem természetes személy kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a létesítő alapító okirata másolatát.

Amennyiben a név embléma, jelvény, kiadvány, egyéb termék vagy dísz- és ajándéktárgy termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy tervét színes rajzon, 20x20 cm-es méretben, feltüntetve a tényleges méreteket és a nagyítás, kicsinyítés léptékét is.

 

A polgármester a névhasználati kérelmet elutasítja, ha a kérelmező által végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja:

a)      jogszabályba ütközik,

b)      sérti Balatonszemes községnek vagy lakosságának az ország határain belüli és azon túli jó hírét, vagy

c)      az önkormányzat vagy az állampolgárok, valamint a község lakossága és a községben tevékenykedő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érdekeit sérti,

d)     a kérelem elbírálását megelőzően már engedélyezett névhasználattal azonos.

 

A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, az engedély visszavonása és a névhasználat megtiltása a polgármester hatáskörébe tartozik.

 

Balatonszemes község címerének,  zászlójának és lobogójának használatáról, a használat engedélyezése

 

Kizárólag engedéllyel lehet Balatonszemes község címerét, zászlóját és lobogóját alkalmazni, vagy használni.

Balatonszemes község címerét csak, mint a községre utaló és díszítő jelképet lehet használni.

 

Balatonszemes község címerének, zászlójának, lobogójának használata az alábbi felhasználások esetére engedélyezhető:

a)      nem az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény és társadalmi szervezet által kiadott és az intézményről vagy társadalmi szervezetről szóló kiadványokon,

b)      Balatonszemest érintő kiadványokon, médiában és internetes felületen,

c)      kulturális és szakmai rendezvényeken, sportrendezvényeken, bajnokságokon

d)     a községre utaló ajándék-, emlék- és dísztárgyakon

e)      az Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, valamint az általa alapított alapítvány, közalapítvány tulajdonában álló tárgyakon.

 

A címerhasználat, zászló- vagy lobogóhasználat iránti kérelmet Balatonszemes Község Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)      a kérelmező nevét, cégnevét

b)      a kérelmező lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, működési helyét, amennyiben van KRID azonosítóját

c)      a felhasználás célját,

d)     az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét,

e)      a terjesztés vagy forgalomba hozatal, valamint a felhasználás módját,

f)       eseti felhasználásnál a használat helyét,

g)      a használat időtartamát

h)      a használat jogszerűségért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy nevét, lakcímét és beosztását a kérelmező szervezetnél.

A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány nevét.

 

A polgármester a címer, zászló és lobogó használati kérelmet elutasítja, ha a kérelmező által végezni tervezett tevékenység, vagy a használat tervezett célja:

a.)    jogszabályba ütközik,

b.)    sérti Balatonszemes községnek vagy lakosságának az ország határain belüli és azon túli jó hírét, vagy

c.)    az önkormányzat, vagy az állampolgárok valamint a község lakossága és a községben tevékenykedő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érdekeit sérti,

d.)   a kérelem elbírálását megelőzően már engedélyezett használattal azonos.

 

A címerhasználat, zászló és lobogóhasználat engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról és a címerhasználat megtiltásáról a polgármester dönt.

 

 „Balatonszemes” helységnév és az önkormányzat jelképeinek használatára vonatkozó szabályok megszegése

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki „Balatonszemes” nevet, elnevezésükhöz, tevékenységükhöz vagy tevékenységük során, valamint működésükkel összefüggésben bármilyen formában (pl.: fantázianévhez, domain név, url-cím) engedély nélkül használja.  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az önkormányzat címerét, zászlóját, lobogóját engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetve nem hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője harmincezer forinttól ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható és a közigazgatási bírság megállapítására a polgármester jogosult.

Ismételt vagy folyamatos jogsértés esetén a bírság ismételten is kiszabható.

Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető az elkövetést megelőző egy évben nem követett el közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

Az engedély nélküli, valamint a név- és jelképhasználattól eltiltott magánszemélyek, szervezetek jövőbeni név- és jelképhasználattól való eltiltása iránti per megindításáról, a jogsértés tényéről való tudomásszerzést, illetve a polgármester által történő eltiltást tartalmazó határozat kézhezvételét követő 60 napon belül a polgármester gondoskodik.

 

Felhívjuk mindazon szervezetek és magánszemélyek figyelmét, akik a rendelet hatályba lépése előtt jogszerűtlenül vették fel és használták a „Balatonszemes” helységnevet illetve a község jelképeit, e rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül kötelesek utólagos engedély iránti kérelmet benyújtani.

 

Amennyiben az utólagos engedély iránti kérelem benyújtásnak a jogszerűtlen név-és jelképhasználó nem tesz eleget, úgy az engedély nélküli név-és jelképhasználat jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

 

Mindazon személyek, szervezetek, akik e rendelet hatályba lépése előtt az „Balatonszemes” helységnevet jogszerűen felvették és folyamatosan használják, továbbá azok számára, akiket a jelképek használatára a képviselő-testület, vagy a polgármester e rendelet hatályba lépését megelőzően feljogosított, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelezhetők.

 

 

Takács József

 polgármester

 

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2020 - Created by: Synaptx Internet Service